Konzultace a audity ke Standardům kvality sociálních služeb

Komu mohu pomoci?

Jsem odborníkem vyškoleným v rámci specializovaného vzdělávacího programu „Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Poskytuji externí odbornou pomoc a poradenství nejen v průběhu zavádění Standardů kvality sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb.

Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

S čím mohu pomoci?

Nabízím

 • podporu při řešení konkrétních problémů a obtíží se standardy
 • náměty na konkrétní zlepšení situace ve Vaší organizaci
 • odborně vedenou diskuzi nad tématy, která právě řešíte
 • podporu při revizi Vašich metodických materiálů
 • předinspekční audit zavedení standardů kvality
 • poinspekční podporu při nápravě nedostatků

Jak to dělám?

Důležitá je Vaše zakázka. Využívám formy konzultací, seminářů a přednášek, ale také workshopů, modelových situací, odborně vedených diskuzí.

Celou akci postavím na klíč, přesně podle toho, co potřebujete.

Kontrakt

Se zařízením, které se rozhodne využít mých služeb, uzavírám kontrakt - dohodu o spolupráci, na kterém se s vedením organizace dohodnu. V dohodě jsou dále upřesněny podmínky, na jejichž základě bude spolupráce probíhat.

Co s managementem dojednávám?

 • obsah spolupráce (např. vymezení dílčího tématu, revize SQSS, nastavení systému)
 • cíl společné práce
 • formy práce (např. vzdělávání, konzultace, hodnotící analýzu)
 • vymezení okruhu spolupracujících osob a způsob komunikace
 • časový harmonogram spolupráce
 • podobu výstupů
 • způsob hodnocení spolupráce (průběžné i závěrečné, s pracovníky i managementem)
 • platbu za odvedenou práci

Doporučuji Vaší pozornosti

Stáhněte si zde

 • průvodce ke Standardům kvality sociálních služeb, které byly vytvořeny v roce 2002. Materiál je stále inspirativní při zavádění současné verze Standardů kvality sociálních služeb
 • příručku jednoduchou textovou a obrázkovou formou vysvětlující Standardy kvality sociálních služeb z vyhlášky č. 505/2006 Sb. pro uživatele
 • sborník se souborem příspěvků odborných týmů, které je připravily s využitím výstupů 8 diskuzních setkání, které proběhly od října 2007 do února 2008. Kapitoly tematicky vázané ke Standardům kvality sociálních služeb popisují dobrou praxi jejich naplňování u poskytovatelů a shrnují současné odborné poznatky ke kvalitě služeb