O Honzovi v kostce

Honza Panocha

Vystudovaný sociální pedagog a etoped. Rád kreslí. Ve čtyřiceti si udělal řidičský průkaz a tak tráví hodně času za volantem. Miluje dobrodružství v řízení sociálních služeb, strukturu, teorii snoubí s praxí. Dokáže se na věci dívat s odstupem a s nadhledem, přátelé o něm říkají, že je klidná síla. V sociálních službách působí od roku 2002, začínal v občanském sdružení Emauzy ČR, jinak celý svůj profesní život spojil s Diakonií Českobratrské církve evangelické. Pracuje zde na několika pozicích jako vedoucí služby a sociální pracovník, metodik, kontrolor kvality sociálních služeb, lektor a konzultant. Honzovou specializací jsou standardy kvality sociálních služeb a téma metodiky a dokumentace. Účastnil se výcviku pro průvodce pro zavádění standardů kvality sociálních služeb a výcviku kontrolorů kvality.

 

O Honzovi podrobněji

Mgr. Jan Panocha
vedoucí sociální služby a sociální pracovník
metodik služeb
kontrolor kvality sociálních služeb
lektor a konzultant
supervizor ve výcviku

Narodil se v neděli 11. září 1977 v Mostě.

Vystudoval obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Celý svůj profesní život se pohybuje v sociálních službách. Osm let pracoval jako sociální pracovník a následně jako ředitel Emauzského domu v Mostě, který zřizovalo občanské sdružení Emauzy ČR. Pomáhal mužům bez domova, mužům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a mladým mužům navracejícím se z ústavní a ochranné výchovy nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Od roku 2009 je zaměstnancem Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Nejprve ve středisku zakládal Dobrovolnické centrum a od roku 2013, s roční přestávkou v roce 2021, působí jako vedoucí a sociální pracovník v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Zároveň je ve středisku zástupcem ředitelky, členem správní rady a metodikem. Zapojil se do vzdělávacího a výcvikového programu Supervize v sociální práci, který realizuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno. Je členem Společnosti sociálních pracovníků.

Několik let vykonával dobrovolnickou službu v Nemocnicni Most, kdy se staral o psychosociální pohodu pacientů u lůžka a dále pak v sociálně vyloučených lokalitách v Bílině, kde se zabýval podporou dětí při vzdělávání.

Diakonii Českobratrské církve evangelické pracuje jako interní kontrolor kvality sociálních služeb a expert na sociální bydlení. Od roku 2018 působí jako lektor v Diakonické akademii. Byl členem pracovní skupiny Děti v rámci Reformy péče o duševní zdraví a dále členem pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji. Účastnil se projektu SIMPAKT Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu. Na jaře 2016 založil Poradenské a vzdělávací centrum Dialog, kdy prostřednictvím vzdělávání, konzultací a poradenství pomáhá pomáhajícím profesionálům nejen v sociálních službách. Od roku 2003 je členem Oblastního spolku Českého červeného kříže Most, v současnosti je jeho předseda. Působí jako lektor první pomoci a zdravotník. Dvě funkční období byl též místopředsedou Dozorčí rady národní společnosti Český červený kříž. Několik let přednášel na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě sociální práci a pedagogiku. Vedl také Sekci sociálních služeb pro osoby bez domova při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Od roku 2018 pracuje ve správním výboru Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě. Ve Sboru Církve bratrské v Mostě pomáhál s pořádáním kurzu Alfa, jeden rok pracoval jako starší sboru, působil také v přípravném týmu cesty obnovy, účastnil se dětských křesťanských táborů spolku Isachar. Od roku 2021 je členem psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie

Od roku 2017 se angažuje ve Straně zelených, v současnosti zastává funkci předsedy Základní organizace Zelených v Mostě. V dubnu 2019 jej Rada města Mostu jmenovala na jedno funkční období do funkce člena komise pro prevenci kriminality.

Svůj volný čas věnuje knihám, kreslení, plavání a dobrovolnictví. Miluje dobrou kávu, nejvíce peněz utrácí právě v kavárnách. Občas publikuje texty, které najdete zde či na blogu Respektu.