O mně aneb Má profesní a občanská participace

Mgr. Jan Panocha
sociální pracovník, metodik, kontrolor kvality sociálních služeb, lektor a konzultant

Narodil se v neděli 11. září 1977 v Mostě.

Vystudoval obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Celý svůj profesní život se pohybuje v sociálních službách. Osm let pracoval jako sociální pracovník a následně jako ředitel Emauzského domu v Mostě, který zřizovalo občanské sdružení Emauzy ČR. Pomáhal mužům bez domova, propuštěným vězňům a mladým mužům navracejícím se z ústavní a ochranné výchovy nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Od roku 2009 je zaměstnancem Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Nejprve ve středisku zakládal Dobrovolnické centrum a od roku 2013 do roku 2021 působil jako vedoucí a sociální pracovník v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Nyní v mostecké Diakonii pracuje jako metodik. Zároveň je ve středisku zástupcem ředitelky a členem správní rady.

Diakonii Českobratrské církve evangelické pracuje jako interní kontrolor kvality sociálních služeb a expert na sociální bydlení. Od roku 2018 působí jako lektor v Diakonické akademii a Vzdělávací agentuře Mgr. Jiřího Vlčka. Je členem pracovní skupiny Děti v rámci Reformy péče o duševní zdraví a dále členem pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji. Účastní se projektu SIMPAKT Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu. Na jaře 2016 založil Poradenské a vzdělávací centrum Dialog, kdy prostřednictvím vzdělávání, konzultací a poradenství pomáhá pomáhajícím profesionálům nejen v sociálních službách. Od roku 2003 je členem Oblastního spolku Českého červeného kříže Most, v současnosti je jeho předseda. Působí jako lektor první pomoci a zdravotník. Je též místopředsedou Dozorčí rady národní společnosti Český červený křížNěkolik let přednášel na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě sociální práci a pedagogiku. Vedl také Sekci sociálních služeb pro osoby bez domova při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Od roku 2018 pracuje ve správním výboru Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě. Ve Sboru Církve bratrské v Mostě pomáhá s pořádáním kurzu Alfa, jeden rok pracoval jako starší sboru, nyní působí v týmu cesty obnovy, účastnil se také dětských křesťanských táborů spolku Isachar. Od roku 2021 je členem psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie

Od roku 2017 se angažuje ve Straně zelených, v současnosti zastává funkci předsedy Základní organizace Zelených v Mostě. V dubnu 2019 jej Rada města Mostu jmenovala do funkce člena komise pro prevenci kriminality.

Svůj volný čas věnuje knihám, kreslení, plavání a dobrovolnictví. Miluje dobrou kávu, nejvíce peněz utrácí právě v kavárnách. Občas publikuje texty, které najdete zde či na blogu Respektu.

 

Vzdělávací kurzy, výcviky, stáže

HR manažer studijní program v rozsahu 80 hodin, People Management Forum, Praha, 2019
Kontrolor kvality sociálních služeb | vzdělávací program, Diakonie ČCE, 2018
Individuální plánování pod vedením Jana Palečka vzdělávací program, Proutek, 2015
Systémový a systemický přístup při práci s klientem pod vedením Jana Vodáka Diakonická akademie, 2014
Praktická škola managementu kurz v rozsahu 28 hodin, Proutek, 2014
Výchova k dobrovolnictví kurz v rozsahu 64 hodin, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2010
Pracovník v sociálních službách - resocializační pracovník kvalifikační kurz v rozsahu 200 hodin, Vzdělávací a tréninkový institut Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb, Praha, 2009
Průvodce v zavádění standardů kvality sociálních služeb vzdělávací program v rozsahu 120 hodin, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008
Lektor - specialista vzdělávací program v rozsahu 104 hodin, Sociální agentura, Ústí nad Labem, 2007
Umění pomáhat - sociální práce a praxe kurz v rozsahu 40 hodin, S2Splus, Most, 2006
 
Stáž ve Výboru na ochranu práv dětí (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka), Polsko Jelení Hora, 2011
Sympózium Politika menšin - interkulturní dialog, Nizozemí | Amsterdam, Meppel, Veldhoven, 2008
První mezinárodní konference o bezdomovectví v Praze Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008
Poznávací pobyt ve Vladimirské oblasti, Rusko Moskva, Murom, Vladimir, Suzdal, 1998