Zásady ochrany osobních údajů

Jsem Jan Panocha, provozovatel Poradenského a vzdělávacího centra Dialog, se sídlem Zdeňka Fibicha 2645/28, Most, 434 01, IČ: 04931394, podnikatelský subjekt zapsaný v Živnostenském rejstříku od 23. 3. 2016, spisová značka SZ-MmM/035375/2016 u Magistrátu města Mostu.

Provozujeme webovou stránku www.janpanocha.cz.

Pokud se na nás budete chtít obrátit s dotazem, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete nás kontaktovat na honza.panocha@seznam.cz. V souvislosti s ochranou osobních údajů jsme v roli správce těchto údajů.

Při návštěvě webové stránky a při elektronické komunikaci plně respektujeme vaše právo na soukromí. Děláme maximum, abychom všechny veškeré vaše osobní údaje, které nám dáváte k dispozici, zabezpečili pomocí moderních technologií a používáme všechna nutná opatření v souladu s nařízením GDPR, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Prohlašujeme, že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě. Dále prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  • poskytování služeb, plnění smlouvy, tj. vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. informace o konání/zrušení kurzu, zaslání elektronické verze faktury aj.).
  • vedení účetnictví, tj. vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a z příslušných právních předpisů, a to i po skončení smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5 let následujících od ukončení posledního smluvního vztahu, případně po dobu stanovenou právními předpisy, popřípadě po dobu platnosti případného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že osoba je povinna poskytnout Správci pravdivé a úplné osobní údaje.

Zpracování osobních údajů třetími stranami

Osobní údaje nepředáváme třetím stranám. Osobní údaje mohou být předávány v nezbytné míře příslušným veřejným institucím pro plnění dalších zákonných povinností a oprávněných zájmů Správce (soudy, Policie ČR apod.).

Vaše práva v souvislosti s GDPR

  • Máte právo na informace, které vaše konkrétní osobní údaje uchováváme a jak s nimi nakládáme, tj. jak je zpracováváme a proč, k jejichž doložení nás můžete kdykoliv vyzvat písemnou žádostí. Odpověď na svou žádost dostanete  co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce. V některých případech můžeme lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech odkladu vás budeme co nejdříve informovat.
  • Vaše osobní údaje můžete kdykoliv doplnit, upravit nebo omezit. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, a také právo na přenositelnost údajů (tj. získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu).
  • Máte právo na vymazání všech vašich osobních údajů, při jehož zpracování využíváme zákonem stanovené lhůty. V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností, například evidence daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem.
  • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem.
  • V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založené na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů.

Ujišťujeme vás, že jsme vázáni dohodou o mlčenlivosti o osobních údajích a jejich zabezpečení.

Pokud máte další nebo konkrétní dotazy, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete nás kontaktovat osobně, telefonicky, s pomocí poštovních služeb nebo e-mailem: honza.panocha@seznam.cz

Děkujeme za váš čas strávený čtením zásad zpracování a ochrany osobních údajů.