Supervize

Proč je dobré mít supervizora?

Supervize je pracovním spojenectvím mezi dvěma profesionály – supervizorem a pomáhajícím pracovníkem.
Supervize je prostor pro:

 • reflektování práce s klienty,
 • rozbor obtížných nebo nestandardních situací,
 • prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat,
 • získání zpětné vazby,
 • rozvoj profesních dovedností,
 • odhalení svých slepých skvrn,
 • posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem,
 • získání nové inspirace,
 • posílení motivace,
 • práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření.

Skupinová / týmová supervize navíc umožňuje:

 • posílení soudržnosti a spolupráce v pracovním týmu,
 • vyjasnění vztahů v týmu,
 • vyjasnění rolí a kompetencí,
 • sdílení znalostí a zkušeností,
 • zlepšení komunikace v týmu,
 • nabourání stereotypů,
 • motivaci a aktivizaci všech členů týmu.

Jaké formy supervize nabízím?

Individuální supervize

Je vhodná pro samostatně pracující profesionály a pro vedoucí pracovníky v sociálních službách a v neziskových organizacích.
Probíhá formou pravidelných individuálních sekání pracovníka a supervizora.

Nejčastější formou individuální supervize je

Případová supervize
Na supervizním sezení rozebíráme práci pomáhajícího profesionála s konkrétním klientem. Pracovník referuje o své práci s klientem, případně využíváme nahrávku jeho rozhovoru s klientem.

Přímá supervize
Jako supervizor se přímo účastním konzultace nebo rozhovoru pracovníka s klientem a pak mu poskytnu bezprostřední zpětnou vazbu. U vedoucích pracovníků se mohu zúčastnit porady, pracovního jednání a nebo rozhovoru s podřízeným.

Supervize orientovaná na rozvoj dovedností
Zaměřujeme se na identifikaci silných a slabých stránek pracovníka, nalezení prostoru pro rozvoj jeho dovedností a nácvik konkrétních dovedností – aktivního naslouchání, kladení otázek, vedení rozhovoru, poskytování zpětné vazby, zvládnutí náročného klienta, konstruktivní vyjádření emocí, prezentací před skupinou.

Skupinová / týmová supervize

Je vhodná pro pracovníky v organizacích (organizace poskytující sociální služby, vzdělávací organizace, zdravotnické instituce, neziskové organizace).

Kromě posílení spolupráce v týmu a zvýšení jeho soudržnosti umožňuje také využití synergického efektu skupiny, sdílení a učení se ze zkušeností ostatních. Pracujeme se skupinovou dynamikou a využíváme širší škály metod, jako např. hraní rolí, modelování, interakční techniky.

Jeden účastník referuje o konkrétním případu při své práci s klienty, skupina pak o případu diskutuje a pracovník získá zpětnou vazbu jak od skupiny, tak od supervizora.

Supervize orientovaná na fungování týmu

Je zaměřená na posílení a zlepšení fungování týmu. Pracujeme s různými aspekty skupinové dynamiky, jako jsou skupinové role, normy a pravidla, cíle skupiny, skupinová koheze a tenze, skupinová atmosféra, vytváření podskupin ...

Supervize orientovaná na rozvoj dovedností

Probíhá jako skupinový nácvik nebo trénink dovedností. Cílem je dostat určité dovednosti do každodenního systému fungování skupiny a práce jejích členů s klienty.

Jaká je funkce supervize?

Vzdělávací
Rozvíjí schopnosti, dovednosti, vědomosti supervidovaných. Může jít o uvědomování vlastních stavů a procesů, porozumění procesům klienta, uvědomování vztahu mezi pracovníkem a klientem, hledání dalších způsobů řešení a intervencí atp.

Podpůrná
Věnuje se zpracovávání pocitů a emocí pracovníka, zvyšuje uvědomění vlastních kompetencí.

Normativní
Poukazuje na normy a hodnoty, pomáhá stanovovat a udržovat hranice.