Poradenství a konzultace

Komu a jak mohu pomoci?

Jsem odborníkem vyškoleným v rámci specializovaného vzdělávacího programu „Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Poskytuji externí odbornou pomoc a poradenství nejen v průběhu zavádění Standardů kvality sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb.

Poradenství realizuji především formou individuálních nebo skupinových, jednorázových nebo opakovaných konzultací a je zaměřeno na řešení vašich témat, situací nebo obtíží.

Využívám také formy seminářů a přednášek, workshopů, modelových situací, odborně vedených diskuzí. Část konzultace může probíhat distančně, mohu se věnovat vašim organizačním materiálům (organizační struktura, metodiky a pravidla organizace, materiály vznikající v souvislosti s poskytováním služeb klientům atp.).

Celou akci postavím na klíč, přesně podle toho, co potřebujete.

S čím mohu pomoci?

Nabízím

 • podporu při řešení konkrétních problémů a obtíží se standardy
 • náměty na konkrétní zlepšení situace ve Vaší organizaci
 • odborně vedenou diskuzi nad tématy, která právě řešíte
 • podporu při revizi Vašich metodických materiálů
 • předinspekční audit zavedení standardů kvality
 • poinspekční podporu při nápravě nedostatků

Jaká mohou být konkrétní témata?

 • formulace či revize veřejného závazku (poslání, cíle, cílová skupina a zásady)
 • hodnoty organizace
 • kvalita sociálních služeb
 • manažerské procesy v organizaci
 • metodiky – podpora při tvorbě, komentování a zpětná vazba, zhodnocení, revize
 • systém metodik – nastavení systému, provázanosti, logiky metodik
 • náročné situace ve spolupráci s klientem
 • ochrana práv a střety zájmů
 • pravidla pro poskytování služby
 • proces přímé práce s klientem (jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy, individuální plánování, uzavírání spolupráce)
 • standardy kvality – celkově i jednotlivé – výklad, požadavky, hledání naplňování v rámci konkrétních služeb, hledání postupů, možností
 • stížnosti
 • systém hodnocení a profesního rozvoje pracovníků
 • záznamy o průběhu služby
 • strategické plánování

Co s managementem dojednávám?

Se zařízením, které se rozhodne využít mých služeb, uzavírám kontrakt - dohodu o spolupráci. V dohodě jsou dále upřesněny podmínky, na jejichž základě bude spolupráce probíhat.

Součástí kontraktu je

 • obsah spolupráce (např. vymezení dílčího tématu, revize SQSS, nastavení systému)
 • cíl společné práce
 • formy práce (např. vzdělávání, konzultace, hodnotící analýzu)
 • vymezení okruhu spolupracujících osob a způsob komunikace
 • časový harmonogram spolupráce
 • podobu výstupů
 • způsob hodnocení spolupráce (průběžné i závěrečné, s pracovníky i managementem)
 • platbu za odvedenou práci

Máte zájem o poradenství a konzultace?

Kontaktujte mne zde.